پاسخ به: هر کدام یک از … به انگلیسی

#3244

برای بیان هر کدام یک از … می توان از عبارت های زیر در انگلیسی استفاده کرد:

Every one of …

هر کدام از …

Every single one of …

هر کدام یک از …، هر کدامیک از …، تک تک …

مثال:

Every one of the large cats is a fast runner (collinsdictionary)

هر کدام از گربه های بزرگ (گربه سانان بزرگ) یک دونده سریع است.

I can’t believe it, every single one of these dishes has been broken!

نمی توانم باور کنم، هر کدام یک از (تک تک) این ظرف ها شکسته شده است!