پاسخ به: معنی u-turn

#3247

معنی U-turn به فارسی با تلفظ:

U-turn /ˈjuːtəːrn/ (یوتِرن)

1. دوربرگردان، حرکت دور زدن (برای وسایل نقلیه)، دور 180 درجه 2. تغییر نظر، تغییر عقیده 180 درجه

توجه داشته باشید که حرف اول U-turn همیشه با حرف بزرگ نوشته می شود.

مثال:

The car made a U-turn and headed back at high speed.

خودرو دور زد (دور 180 درجه) و با سرعت بالا برگشت.

Another U-turn by the government.

یک تغییر نظر دیگر توسط حکومت.