پاسخ به: تلفظ کلمه آرشیو archive در انگلیسی

#3249

معنی و تلفظ کلمه آرشیو (بایگانی) Archive به انگلیسی:

archive /ˈɑːrkaɪv/ (آرکایو)

1. آرشیو، بایگانی 2. اتاق بایگانی، محل بایگانی، مرکز اسناد و پرونده ها 3. بایگانی کردن، آرشیو کردن

مثال:

These old photographs should go in the family archives.

این عکس های قدیمی باید به بایگانی خانوادگی برود.