پاسخ به: معنی one after another

#3254

معنی و ترجمه اصطلاح one after another به فارسی:

one after another / one after the other

یکی پس از دیگری، پشت سر هم، یکی بعد از دیگری

مثال:

I’ll eat chocolates one after the other until the box is finished. (cambridge)

شکلات ها را یکی بعد از دیگری خواهم خورد تا کل بسته تمام شود.