پاسخ به: معنی پرسش How does that sound

#3256

معنی پرسش How does that sound در مکالمه و محاوره زبان انگلیسی:

How does that sound?

چطور به نظر می رسه؟ ، چطوره؟

در جواب این سوال می توان از عبارات و جملات زیر استفاده کرد:

It sounds great (good & …).

عالی به نظر می رسه (خوب به نظر می رسد)

It sounds awful (terrible & …)

مزخرف به نظر میرسه، به نظر مزخرفه، به نظر بی خوده