پاسخ به: نزدیک بینی و دوربینی چشم به انگلیسی

#3258

اصطلاح پزشکی « نزدیک بینی چشم » و « دوربینی چشم » به انگلیسی با تلفظ:

nearsightedness / UK: shortsightedness

/ˌnɪrˈsaɪt̬ɪdnəs/ (نیر سایتیدنِس)

نزدیک بینی، نزدیک بینی چشم، نزدیک بودن چشم (دید)

far-sightedness (farsightedness) / UK: long-sightedness

/ˌfɑːrˈsaɪt̬ɪdnəs/ (فار سایتیدنِس)

دوربینی، دوربینی چشم، دوربین بودن چشم (دید)

مثال:

I wear glasses for nearsightedness, but now can’t read small print.

من برای نزدیک بینی عینک می زنم اما حالا نمی توانم حروف کوچک را بخوانم.

I wear glasses for reading only because of my far-sightedness.

به خاطر دوربینی من (دوربین بودن چشم من)، فقط برای مطالعه عینک می زنم.