پاسخ به: ادکلن زدن یا عطر زدن به انگلیسی

#3266

برای بیان فعل « ادکلن زدن » یا « عطر زدن » به انگلیسی می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

Wear a perfume / wear perfume

عطر زدن، ادکلن زدن

توجه:

گاهی هم از عبارت put on perfume استفاده می شود.

مثال:

Are you wearing perfume?

ادکلن زدی؟ (عطر زدی؟)