پاسخ به: مثل آب خوردن به انگلیسی

#3268

معادل اصطلاح فارسی « مثل آب خوردن » به انگلیسی:

easy as pie / as easy as pie

simple as pie / as simple as pie

آسان مثل آب خوردن، مثل آب خوردن، راحت مثل آب خوردن

مثال:

For Judy, getting a pilot’s license was easy as pie – she seemed to have a natural talent for it.

برای جودی، گواهینامه خلبانی گرفتن مثل آب خوردن بود – به نظر می رسید که یک استعداد طبیعی برای این کار دارد.