پاسخ به: Focused assessment به فارسی

#3272

معنی و ترجمه عبارت و جمله فوق به شکل زیر خواهد بود:

Focused assessment with sonography in trauma.

بررسی متمرکز (ارزیابی متمرکز) آسیب (تروما) به کمک سونوگرافی.