پاسخ به: Ever به فارسی

#3276

شما در این متن می بایست به جای معنای کلمه ever خالی به دنبال معنی عبارت first ever یا first-ever باشید:

First-ever (first ever)

اولین، اولین بار