پاسخ به: معنی give it a try

#3287

معنی give it a try به فارسی:

Give something a try

چیزی را امتحان کردن (محاوره ای)

Give it a try

یه امتحانیش بکن، یه امتحانی کن، اونو یه امتحانی بکن