پاسخ به: بزن قدش به انگلیسی

#3289

معادل « بزن قدش » به انگلیسی (نوعی دست دادن با زدن کف دست هم به یکدیگر):

Give someone a high five

قدش زدن، زدن قدش (دست دادن با زدن کف دست هم به یکدیگر)

High five

قدش زدن، زدن قدش (دست دادن با زدن کف دست هم به یکدیگر)

مثال:

Give me a high five! (give me high five!)

بزن قدش!

People began cheering and giving each other high fives. (merriam-webster)

مردم شروع به شادی کردند و با هم دیگر، زدن قدش.

As the show ended, Chris high-fived his friends. (cambridge)

وقتی نمایش تمام شد، کریس با دوستانش زدن قدش.