پاسخ به: Savory meal به فارسی

#3292

Savory ˈ/seɪvərɪ/ (سِیوِری)

1. باب دندان، لذیذ، خوش طعم 2. دارای طعم لذیذ غیر شیرین، تند و نمک دار، تند و گاهی پر نمک، تند و تیز

ترجمه و معنی جمله فوق به شکل زیر خواهد بود:

Garlic can enhance the flavor of many savory meal.

سیر می تواند طعم بسیاری از غذاهای غیر شیرین را بالا ببرد.