پاسخ به: میدان مغناطیسی به انگلیسی

#3301

معادل و معنی میدان مغناطیسی به انگلیسی به همراه تلفظ عبارت:

magnetic field

/mæɡˌnet̬ɪk ˈfiːld/ (مَگ نِتیک فیلد)

میدان مغناطیسی