پاسخ به: Grace به فارسی

#3304

توجه داشته باشید که grace معانی زیادی را به خود گرفته است. پیش از ترجمه جمله به برخی از معانی مهم این کلمه دقت کنید:

Grace

1. موهبت، برکت، نعمت، شکرانه 2. طنازی 3. دعای قبل از غذا (یا بعد از غذا) 4. تنفس و وقفه، معافیت موقت 5. برکت دادن، موهبت دادن، بهتر و جذاب تر کردن، مورد لطف و محبت قرار دادن

ترجمه متن فوق:

After grace, they all started passing food

بعد از دعا (دعای قبل از غذا)، همگی شروع کردن غذا را به هم دادند.