پاسخ به: معنی setting در جمله

#3312

عبارت most likely به معنی احتمالاً است و عبارت more likely در انگلیسی وجود ندارد و معنایی نمی دهد.

Setting /ˈsɛtɪŋ/ (سِتینگ)

1. موقعیت، محیط، زمان و محل رویداد، صحنه (فیلم) 2. تنظیمات

پس in the setting of در جمله زیر به معنی « در موقعیتِ … » یا « در زمانِ … » معنی و ترجمه می گردد.

IAH & ACS are most likely to occur in the setting of major fluid resuscitation.