پاسخ به: از حالا به بعد به انگلیسی

#3318

معادل « از حالا به بعد » به انگلیسی:

From now on

از حالا به بعد، از این به بعد

مثال:

I promise, from now on, I’ll always tell you the truth. (merriam-webster)

قول می دهم، از حالا به بعد، همیشه به تو راست بگویم.