پاسخ به: تلفظ صحیح کلمه colonel

#3327

معنی و تلفظ کلمه colonel:

تلفظ آمریکایی:

colonel /ˈkɜr·nəl/ (کِرنِل)

تلفظ بریتانیایی:

colonel /ˈkɜː.nəl/ (کِنِل)

معنی کلمه:

colonel

سرهنگ(ارتش)

مثال:

The Colonel said the situation is under control.

سرهنگ گفت: اوضاع تحت کنترل است.