پاسخ به: سود یا بهره بانکی به انگلیسی

#3330

سود یا بهره بانکی به انگلیسی با تلفظ آمریکایی و بریتانیایی کلمه:

interest

UK /ˈɪn.trəst/ (اینترِست) تلفظ بریتانیایی

US /ˈɪn.trɪst/ (اینتتریست) تلفظ آمریکایی

بهره، سود، سود بانکی، بهره بانکی

مثال:

The monthly rate of interest. (Oxford)

نرخ ماهانه سود، نرخ بهره ماهانه