پاسخ به: چطور بگوییم: وقتی برای از دست دادن نیست

#3333

برای بیان جمله « وقتی برای از دست دادن نیست » به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

There isn’t a moment to waste.

وقتی برای از دست دادن نیست.

There won’t be a moment to waste.

زمانی برای از دست دادن نخواهد بود.