پاسخ به: معنی just in case به فارسی

#3337

معنی و ترجمه اصطلاح just in case به فارسی:

Just in case

محض احتیاط، محض اطمینان

مثال:

I’ll take my umbrella too, just in case.

محض احتیاط، چترم را هم بر می دارم.