پاسخ به: اما و اگر ندارد به انگلیسی

#3339

برای بیان اما و اگر ندارد (اما و اگه نداره) یا بدون اما و اگر به انگلیسی می توان از عبارت ها و اصطلاحات زیر در انگلیسی استفاده کرد:

No ifs or buts (UK) انگلیسی بریتانیایی

بدون اما و اگر، بی اما و اگر

No ifs, ands, or buts (US) انگلیسی آمریکایی

بدون اما و اگر، بی اما و اگر

مثال:

There were no ifs or buts; that was what they were going to do. (cambridge)

اما و اگر ندارد (اما و اگری وجود ندارد)، این چیزی بود که آنها قصد داشتند، انجام بدهند.

I want no ifs or buts – just get on and tidy your room now. (cambridge)

اما و اگری نمی خوام (دیگه اما و اگر نیارید)، برید و اتاق تون رو مرتب کنید.