پاسخ به: بدون تو نمی تونم زندگی کنم به انگلیسی

#3344

برای بیان جمله « بدون تو نمی تونم زندگی کنم » به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

I can’t live without you.

بدون تو نمی تونم زندگی کنم (بدون تو نمی توانم زندگی کنم)