پاسخ به: چطور به انگلیسی بگیم تا حالا آمریکا رفتی؟

#3352

معادل سوال تا حالا به آمریکا رفتی؟ در زبان انگلیسی:

Have you ever been to America?

Have you ever been to the United States ?

Have you ever been to the US ?

تا به حال به آمریکا (ایالات متحده) رفتی؟

در زبان انگلیسی برای بیان سوال « تا به حال در کشور یا جایی بودی؟ » از قاعده زیر استفاده می شود:

Have you ever been to (a place)?

مثال:

Have you ever been to Italy?

آیا تا به حال به ایتالیا رفته ای؟ (تا حالا به ایتالیا رفتی؟)