پاسخ به: معادل انگلیسی هم عقیده بودن

#3355

معادل انگلیسی هم عقیده بودن:

Be of the same mind

Be of one mind

هم عقیده بودن، هم نظر بودن

مثال:

We’re of the same mind on most political issues.

ما در بسیاری از مسائل سیاسی هم عقیده هستیم.

We’re all of one mind about it.

همگی ما در موردش یک نظر هستیم(متفق القول هستیم).