پاسخ به: چک سفید امضاء به انگلیسی

#3357

معنی و مهادل چک سفید امضا به انگلیسی با تلفظ و نوشتار بریتانیایی و آمریکایی:

blank cheque /ˌblæŋk ˈtʃek/ (بلَنک چِک)

چک سفید امضا (بریتانیایی)

blank check /ˌblæŋk ˈtʃek/ (بلَنک چِک)

چک سفید امضا (آمریکایی)