پاسخ به: معنی dead to me

#3359

معنی اصطلاح dead to me به فارسی:

Something/someone (be) dead to someone.

چیزی یا کسی برای کسی مرده بودن، چیزی یا کسی را برای کسی مرده فرض کردن (کنایه از فراموشی و ترک کردن)

مثال:

She’s dead to me.

او برای من مرده است، او برای من دیگر تمام شده است، دیگ به فکر اون نیستم