پاسخ به: گفتن: نکته اش کجاست به انگلیسی

#3361

برای بیان جمله سوالی « نکته اش کجاست » به انگلیسی، می توان از جمله معادل زیر استفاده کرد:

What’s the point?

نکته اش کجاست؟