پاسخ به: از اون موقع به بعد به انگلیسی

#3363

برای بیان عبارت از اون موقع به بعد (از آن موقع به بعد) را به انگلیسی می توان از عبارت ها و جمله های زیر استفاده کرد:

From then on

از آن موقع به بعد (از اون موقع به بعد)

From that moment on

از آن موقع به بعد (از اون موقع به بعد)، از آن لحظه به بعد

From that day on

از آن روز به بعد (از اون روز به بعد)