پاسخ به: معنی sun dog به فارسی

#3367

معنی sundog یا sun dog که mock sun هم گفته می شود به فارسی:

Sundog (Sun dog) / Mock sun

خورشید کاذب یا خورشید مجازی (عکس خورشید، پیراخورشید، رؤیاشید)

پیراخورشید یا خورشید کاذب - sundog

نکته:

توجه داشته باشید اسم رسمی و علمی برای این پدیده طبیعی parhelion یا همان پیرا خورشید می باشد.