پاسخ به: نا امیدت نمی کنم به انگلیسی

#3372

برای بیان نا امیدت نمی کنم به انگلیسی می توان از عبارت زیر و یا سایر عبارت های دیگر استفاده کرد:

I won’t let you down.

نا امیدت نمی کنم، نومیدت نمیکنم (مایوس نمی کنمت) (تو را نا امید نمی کنم)

let someone down

مایوس کردن، ناامید کردن کسی (محاوره ای)

I won’t disappoint you.

مایوست نمی کنم، تو را مایوس نخواهم کرد (رسمی)

مثال دیگر:

You’ll be there tomorrow – you won’t let me down, will you?

تو فردا اونجا هستی – تو که نا امیدم نمی کنی، می کنی؟