پاسخ به: چطور بگوییم: همه اش تقصر تو است

#3377

برای بیان جمله « همه اش تقصر تو است » (همه اش تقصیر توئه) به انگلیسی می توان از معادل زیر استفاده کرد:

It’s all your fault.

همه اش تقصر تو است (همه اش تقصیر توئه)، همه اش زیر سر توست