پاسخ به: معنی اصلطلاح chop-chop در زبان محاوره ای

#3378

معنی و معادل اصلطلاح chop-chop به فارسی:

chop-chop

زود، تند، عجله کن، زود باش، تند باش، بدو (به معنی عجله کن)

مثال:

Come on, chop-chop, we’re late!

عجله کن، زود (تند باش)، دیرمون شده (ما دیر کرده ایم)