پاسخ به: کابینت آشپزخانه به انگلیسی

#3381

برای بیان کابینت می توان از دو کلمه زیر استفاده کرد:

cabinet

UK /ˈˈkæbɪnɪt/(بریتانیایی: کَبینیت)

US /ˈˈkæbənɪt/ (آمریکایی: کَبِنیت)

کابینت، کمد دارای قفسه

cupboard /ˈkʌbərd/ (کابِرد)

کابینت، کمد دارای قفسه

مثال:

kitchen cupboards

کابینت های آشپزخانه (کابینت آشپزخانه)

built-in cupboard

کمد دیواری