پاسخ به: معادل خود ساخته به انگلیسی

#3385

معادل خود ساخته (خودساخته) به انگلیسی همراه تلفظ این کلمه:

self-made /ˌselfˈmeɪd/ (سِلف مِید)

خود ساخته (خودساخته)

مثال:

A self-made millionaire

یک میلیونر خود ساخته