پاسخ به: رشته مدیریت بازرگانی به انگلیسی

#3387

رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی به انگلیسی:

business management

UK /ˈbɪz.nɪs mæn.ɪdʒ.mənt/ (تلفظ آمریکایی: بیزنیس مَنِجمِنت)

US /ˈˈbɪz.nɪs mæn.ədʒ.mənt/ (تلفظ بریتانیایی: بیزنیس مَنیجمِنت)

مدیریت بازرگانی (رشته مدیریت بازرگانی)