پاسخ به: ماشین ظرفشویی به انگلیسی

#3396

ماشین ظرفشویی به انگلیسی همراه تلفظ:

Dishwashing Machine

/ˈdɪʃˈwɑː.ʃɪŋ məˈʃiːn/ (دیش واشینگ مِ شین)

ماشین ظرفشویی

Dishwasher

/ˈdɪʃˌwɒʃər/ (دیش واشِر)

1. ماشین ظرفشویی (رایج تر در محاوره) 2. کارگر ظرفشو