پاسخ به: پرسش درباره اصطلاح مو و کوتاه کردن مو

#3398

در یک آرایشگاه (سلمانی) برای پرسیدن اینکه چطور موی شما رو بزنم یا چطور موی شما رو کوتاه کنم و یا موهاتون رو چه مدلی بزنم می توان از جمله های زیر استفاده کرد:

How do you want your haircut?

موی شما را چطور کوتاه کنم؟ ، چه مدل مویی را می خواهید؟

برخی از اصطلاحات در مورد کوتاه کردن مو و آرایشگاه:

haircut /ˈhɛːrkʌt/ (هِرکات)

1. مدل مو 2. عمل کوتاه کردن مو

get a haircut / have a haircut

کوتاه کردن مو، مو کوتاه کردن