پاسخ به: معنی No bother در مکالمه روزمره

#3401

معنی No bother در مکالمه روزمره و عامیانه انگلیسی که فرد کمک کننده به عنوان تعارف و در جواب تشکر فرد کمک شونده بیان می کند و یا در موقعیت های دیگر:

No bother = It’s no bother

زحمتی ندارد، زحمتی نیست، زحمتی نداره

مثال:

A: I’ll drive you back to your home later.  B: Thank you. A: It’s no bother.

آ: بعداً تو را با ماشین به خانه می رسانم. ب: ممنون. آ: زحمتی نیست.

She’ll get another job, no bother. (macmillandictionary)

او یک شغل دیگر پیدا می کند، زحمتی ندارد.