پاسخ به: معنی under the weather

#3403

معنی اصطلاح under the weather به فارسی:

under the weather

1. ناخوش احوال، حال ندار، 2. حس ناخوشی، حس بی حالی

مثال:

I’m feeling a bit under the weather – I think I’m getting a cold. (cambridge)

یه مقدار احساس ناخوش احوالی دارم – فکر می کنم سرما خوردم.