پاسخ به: کارت بانکی یا کارت عابر بانک به انگلیسی

#3405

کارت بانکی یا کارت عابر بانک به انگلیسی با تلفظ عبارت:

debit card /ˈdebɪt ˌkɑːrd/ (دِبیت کارد)

کارت بانکی، کارت عابر بانک

مثال:

I paid with my debit card. (cambridge)

من با کارت عابر بانک (کارت بانکی) پرداخت کرد.