پاسخ به: معنی up in the air به فارسی

#3408

معنی up in the air به فارسی:

up in the air

بلاتکلیف، رو هوا، معلق، دارای وضعیت نامشخص، لنگ در هوا، نامعلوم

مثال:

The fate of the power station is up in the air (Oxford)

سرنوشت نیرگاه برق بلاتکلیف است (نامشخص است)

It’s up in the air.

وضعیت آن، نامشخص است (نامعلوم است)

It’s all up in the air at the moment. (ldoceonline)

در حل حاضر، همه چیز بلاتکلیف است (در حال حاضر همه چیز رو هواست)