پاسخ به: معادل ضرب المثل یک بز گر گله را گر می کند

#3410

معادل ضرب المثل « یک بز گر گله را گر می کند » (یک بز گر همه گله را گر میکند) در زبان انگلیسی:

A pot of milk is ruined by a drop of poison

یک بز گر گله را گر می کند (یک بز گر همه گله را گر میکند)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یک قابلمه شیر با یک قطره سم خراب می شود.

مفهوم کلی ضرب المثل: یک مشکل بد هر چند کوچک می تواند تمام برنامه ریزی ها و کارها را خراب کند.