پاسخ به: پایان نامه به انگلیسی

#3416

معنی و معادل پایان نامه به انگلیسی:

dissertation /ˌdɪsərˈteɪʃ(ə)n/ (دیزِر تِیشن)

پایان نامه، رساله

مثال:

He is currently writing a dissertation on the Somali civil war. (collinsdictionary)

او در حال حاضر در حال نوشتن یک پایان نامه در مورد جنگ داخلی سومالی است.