پاسخ به: چطور بپرسیم اسم شما چطور هجی می شود؟

#3418

برای بیان پرسش « اسم شما چطور هجی می شود؟ » به انگلیسی می توان از جمله های زیر استفاده کرد:

How do you spell that (your name, your last name & …)?

چطور اسم شما هجی می شود؟ (چطور اسم خود را هجی می کنید؟)

Could you spell your name?

می توانید اسم خود را هجی کنید؟ (ممکن است اسم خود را هجی کنید؟)

مثال:

A: My name is Robbertah Handkerchief.

B: How do you spell that?

آ: اسم من رابرتا هندکرچیف است.

ب: چطور اسم تون رو هجی می کنید؟