پاسخ به: Upper lip hangs over

#3420

معنی اصلی فعل hang به معنای آویزان کردن یا شدن یا ماندن و همچنین اعدام کردن و hang over یک فعل ترکیبی نیست و اینجا over فقط حرف اضافه است پس:

hang over …

آویزان شدن روی، آویزان شدن بالای

معنی جمله بالا:

My upper lip hangs over my top row of teeth.

لب بالایی من روی دندان های ردیف بالایی آویزان می شود.