پاسخ به: سرت تو کار خودت باشه به انگلیسی

#3425

برای بیان اصطلاح سرت تو کار خودت باشه به انگلیسی می توان از عبارت کاربردی و رایج زیر استفاده کرد:

mind your own business

سرت تو کار خودت باشه

مثال:

“Where have you been?” “Mind your own business!” (cambridge)

آ: « کجا بودی؟ » ب: « سرت تو کار خودت باشه »