پاسخ به: ماشین لباسشویی به انگلیسی

#3429

ماشین لباسشویی به انگلیسی همراه تلفظ:

washing machine

/ˈwɑːʃɪŋ məˌʃiːn/ (واشینگ مِ شین)

ماشین لباسشویی

washer-dryer

/ˌwɑːʃərˈ draɪər/ (واشِر درایِر)

ماشین لباس شویی خشک کن، ماشین لباسشویی دارای خشک کن

Load a washing machine

پر کردن ماشین لباسشویی، لباس ریختن در ماشین لباسشویی

مثال:

Front-loading washing machine

ماشین لباسشویی با درب از جلو (جلویی)

Top-loading washing machine

ماشین لباسشویی با درب از بالا