پاسخ به: شماره تلفن شما چند است یا شماره ات چنده

#3435

برای پرسیدن و دریافت شماره تماس یا شماره تلفن (شماره تلفن شما چند است یا شماره ات چنده) به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

What’s your phone number?

شماره تلفنت چنده؟ (شماره ات چنده؟)