پاسخ به: کسی را فروختن به انگلیسی

#3437

معادل فعل کسی را فروختن به انگلیسی:

Sell someone out (sell out)

کسی را فروختن، کسی رو فروختن (خیانت کردن به کسی)

مثال:

You sold me out

تو منو فروختی (تو من را فروختی)

French farmers feel they’ve been sold out by their government in the negotiations. (Cambridge)

کشاورزان فرانسوی احساس می کنند که آنها توسط دولت خود در مذاکرات فروخته شدند.